Donaties en giften

De enige inkomsten die de stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, waaronder Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert vallen, zijn de jaarlijkse subsidies van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Daarmee kunnen de jaarlijkse operationele kosten worden gedekt. Zie voor meer informatie hierover bij Beleid en verslaglegging.

Voor de recent aangeschafte rolstoelbus hanteren wij voor particulieren een niet-kostendekkend tarief, om het vervoer met de rolstoelbus voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Mede daarom hebben wij de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen opgericht, waarin wij een donatieprogramma gaan starten dat de verliezen van de rolstoelbus moet gaan afdekken. 

Ook organisaties kunnen de rolstoelbus sponsoren door het laten plaatsen van hun logo op de bus. De kosten daarvan bedragen € 200,-- per jaar voor een logo van 20 x 30 cm. . Er is alleen nog ruimte op de zijkanten van de rolstoelbus.

Verder denken wij aan het aanschaffen van een E-duo fiets waarmee klanten die dat zelf niet meer kunnen samen met een vrijwilligers lekker in de buitenlucht kunnen rondtoeren. En bijvoorbeeld ook aan een overdekte aanhangwagen om (2e hands) goederen voor klanten naar huis te kunnen vervoeren. Of om mensen met al hun spullen naar een vakantiebestemming te brengen. 
De brochures voor het donatieprogramma zijn nog in de maak.

Als u ons werk sympathiek vindt en u ons wilt steunen, stort dan een bijdrage op onze rekening NL31 RABO 1478 6799 13 t.n.v. stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen inzake Vrienden van. 
Elk bedrag, hoe klein dan ook, is welkom en zien wij als een blijk van waardering voor ons werk. 

Dat geldt ook voor toekomstige legaten e.d.  Als u dit overweegt, neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0528 745615 (op werkdagen van 13.00 - 17.00 uur) of email naar info@vrijwilligersvervoer.nl.
De stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen beschikt over de ANBI-status (RISN 855968680) waardoor een donatie in principe aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen

De stichting heeft ten doel het, zonder winstoogmerk,

a) werven en verwerven van financiën, middelen en materialen, ten behoeve van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, respectievelijk de activiteiten van de stich­ting;

b) beheren van de in sub a genoemde financiën, middelen en materialen;

c) met geld en goed ondersteunen van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor min­der-mobielen.

d) bevorderen van de in het Beleidsplan van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor min­der-mobielen genoemde missie en voorts al hetgeen dat hiermee recht­streeks of zij­delings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruim­ste zin van het woord.

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, die alle drie ook bestuurslid zijn van de stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen: Th. de Bont (voorzitter), W. Muller (secretaris) en B. Moes (penningmeester).
Aan de bestuurder wordt geen beloning toegekend; zij hebben alleen recht op vergoeding van noodzakelijke, bij de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
Naast bestuurders zijn in principe geen andere vrijwilligers werkzaam in de Stichting Vrienden van.

Het RSIN-nummer van de stichting is 858771214; de ANBI-status is aangevraagd.

Download voor meer informatie het Beleidsplan van de Stichting Vrienden van:

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en protocollen