Wet en regelgeving

Hier wordt alleen ingegaan op specifieke wet- en regelgeving die van toepassing is op de (vervoers)activiteiten van de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen en haar vrijwilligers. Er is meer (algemene) wet- en regelgeving, zoals rechtspersonen- en overeenkomstenrecht (BW), op ons van toepassing, maar daar dieper op in te gaan, voert te ver. De specifieke wetgeving betreft:
- Belastingvrije onkostenvergoeding vrijwilligers (Belastingwetgeving)
- Betaald personenvervoer door vrijwilligers (Wet Personenvervoer)
- Algemene verordening gegevensbescherming

Belastingvrije onkostenvergoeding vrijwilligers

De Belastingdienst maakt hierin onderscheid in:

  1. Vergoeding van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten.
    Aan deze vergoeding is geen limiet gesteld. Voorwaarde is wel dat alle kosten aantoonbaar moeten zijn met bewijsstukken (bonnetjes e.d) die minimaal twee jaar bewaard moeten worden.  
  2. Vaste forfaitaire vergoeding.
    Deze bedraagt maximaal € 170,-- per maand en maximaal € 1.700,-- per jaar. Hiervoor zijn geen bewijsstukken vereist. 
Klik voor meer informatie op onderstaande links.

Belastingdienst: Belastingvrije vergoeding vrijwilligers

Vrijwilligerswerk.nl: Onkostenvergoeding vrijwilligers

De stichting Vrijwilligersvervoer vergoedt conform 1 alleen de werkelijk gemaakte kosten, waarbij de bewaarplicht van de bewijsstukken ligt bij de vrijwilliger zelf.
De onder 2 vermelde forfaitaire aftrek wordt wel gehanteerd in de voor de stichting Vrijwilligersvervoer relevante Wet Personenvervoer (zie hierna) en bij de door de gemeente Hoogeveen bij Centraal Beheer / Achmea afgesloten VNG Vrijwilligersverzekering (zie bij Verzekeringen). In beide gevallen is dat evenwel niet relevant omdat de stichting Vrijwilligersvervoer de werkelijke kosten vergoedt.

Betaald personenvervoer door vrijwilligers

In de Wet Personenvervoer is een uitzondering gemaakt voor betaald sociaal personenvervoer door vrijwilligers. De omvang ervan is echter door grensbedragen beperkt. Deze grensbedragen zijn in 2016 sterk verruimd doordat het bedrag van de belastingvrije (forfaitaire) onkostenvergoeding vrijwilligers  (€ 170,-- per maand en maximaal € 1.700,-- per jaar) wordt gehanteerd. Deze grensbedragen vormen vooralsnog geen belemmering voor de stichting Vrijwilligersvervoer.

Open onderstaand document voor meer informatie.Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze verordening vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook vrijwilligersorganisaties moeten nu aangeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, bewaard en gebruikt. Uitgangspunt daarbij is dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden. Daarnaast heeft de persoon waarvan de gegevens worden gebruikt het recht om te vragen die gegevens te verwijderen.

In navolgend document is uitgebreid aangegeven hoe de stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen de AVG-problematiek heeft geregeld.

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures